?

Log in

No account? Create an account
Voisin laittaa yhden perinteisen näin alkuun: Mitä Michael Jackson… - Jacksonfevah [entries|archive|friends|userinfo]
Jacksonfevah

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jul. 6th, 2005|04:22 pm]
Jacksonfevah

jacksonfevah

[untuned]
[Today's MJ-mood |excitedexcited]

Voisin laittaa yhden perinteisen näin alkuun:

Mitä Michael Jackson tekee hississä?

...

- Painaa nappulaa.

Omg tää community on parhain ikinä <3 <3 <3
linkReply

Comments:
[User Picture]From: brassicanigra
2005-07-06 01:39 pm (UTC)
;D
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: untuned
2005-07-06 01:42 pm (UTC)
!

;D
(Reply) (Parent) (Thread)